Projects

55

Grand Opening

22 March 2018

SIAM INNOVATION DISTRICT

Contributing Innovative Impacts for The Future of Thailand

Join Siam Innovation Disctrict Now

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

วันนี้ที่ Siam Innovation District มีการจัดงาน Exploring the partnership for Thailand human capital development…

วันนี้ที่ Siam Innovation District มีการจัดงาน Exploring the partnership for Thailand human capital development by UNFPA ซึ่งเป็นการรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันคิดหนทางที่จะช่วยพัฒนาประเทศของเรา ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่จัดงาน Event และห้องประชุมแล้ว...

มาแล้วกับภาพบรรยากาศในงาน Local Expert Meetup : Local Chef Thailand ซึ่งเป็นโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำทริปอาหาร…

มาแล้วกับภาพบรรยากาศในงาน Local Expert Meetup : Local Chef Thailand ซึ่งเป็นโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำทริปอาหาร และการเป็นเชฟในท้องถิ่นของตนเอง ผ่านการอบรมในระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้คนพาเที่ยว (Local Expert)...

61

Siam Innovation District

ภาพภายใน Siam Innovation District